Plant Shadow

Full Body Waxing

Full body waxing including facial waxing, brazilian waxing and brow shaping.

Pricing

Facial 

Brow $19

Lip $15

Lip + Chin $39

Body

Bikini $55

Brazilian $70

Lower Leg $55

Full Leg $75

Underarm $35

Half Arm $45

Upper Leg $55